Juridische informatie en databescherming - Training Coaching Consulting

Tradelogic GmbH & Co. KG

Uw opleidingsaanbieder ...

Ga naar de inhoud
Juridische informatie

Naam/bedrijf: Tradelogic GmbH & Co. KG
Persoonlijk aansprakelijke partner:
Tradelogic Verwaltung GmbH
Directeur: Michael Saar
Adres: Diepenheimstr. 17, 48624 Schöppingen, Duitsland
Handelsregister:
Tradelogic Verwaltung GmbH: rechtbank van Coesfeld, HRB 9859
Tradelogic GmbH & Co.KG: rechtbank van Coesfeld, HRA 5473
BTW-identificatienummer: DE 246945937

Informatie over aansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig de Verordening Diensten Informatie (DL-InfoV) van 17.10.2010:
Onze aansprakelijkheidsverzekering wordt verzekerd door een brancheconcept van de firma HBB Vericherungsmakler eK gevestigd in Keulen.
Het geografische toepassingsgebied van de aansprakelijkheidsverzekering bestrijkt Europa (geografisch en politiek).

Privacybeleid

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt. We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

1 Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?


Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is de Tradelogic GmbH & Co KG. U kunt ons bereiken op het adres dat in het impressum staat.
Tradelogic GmbH & Co.KG
Diepenheimstr. 17
48624 Schöppingen
Telefoon +49 2555 / 9970812
E-mailadres: webinfo@tradelogic.org

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij overtredingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de staatssecretaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar ons bedrijf is gevestigd.

In ons geval is dit het State Office for Data Protection and Information Security NRW (www.ldi.nrw.de).

2 Welke bronnen en gegevens gebruiken we?

Wij verwerken de persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen in uw functie als aspirant-klant en/of klant. Anderzijds verwerken wij persoonlijke gegevens die wij hebben verkregen uit publiek toegankelijke bronnen (bijv. handelsregister, pers, media, internet) en die wij mogen verwerken. Relevante persoonlijke gegevens kunnen zijn: Naam, adres en andere contactgegevens (telefoon, e-mail adres), belastingnummers van uw bedrijf. Bij de verkoop van producten/diensten kunnen naast de bovengenoemde gegevens nog andere persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.

3. Waarvoor we uw gegevens verwerken (doel van de verwerking) en op welke wettelijke basis

Wij verwerken de bovengenoemde persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) en de Federal Data Protection Act in Duitsland (BDSG):

a. Voor de nakoming van contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO)
De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het leveren van diensten en goederen in het kader van de uitvoering van onze contracten met onze klanten of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

b. Als gevolg van wettelijke voorschriften (artikel 6, lid 1, onder c) DSGVO) of in het algemeen belang (artikel 6, lid 1, onder e) DSGVO).
Dit kan ook wettelijke rapportageverplichtingen inhouden.

c. In het kader van de belangenafweging in het geval van een rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO)
Voor zover nodig verwerken wij uw gegevens ook buiten de feitelijke uitvoering van het contract om, ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden.
 
Voorbeelden:
- Bewering van rechtsvorderingen en verweer in rechtsgeschillen
- Zorgen voor IT-veiligheid en IT-werking

d. Op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1 a DSGVO)
Indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken, is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming. Een gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van de toestemmingsverklaringen die ons vóór de inwerkingtreding van de EU-basisverordening inzake gegevensbescherming, d.w.z. vóór 25 mei 2018, werden verstrekt. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen van kracht is voor de toekomst en dat de verwerking tot dan toe niet wordt beïnvloed.

4. Wie ontvangt mijn gegevens?
Binnen ons bedrijf wordt toegang tot uw gegevens verleend aan de instanties die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Ook dienstverleners en eventueel door ons ingeschakelde plaatsvervangers kunnen voor deze doeleinden gegevens ontvangen, indien zij zich houden aan onze schriftelijke instructies voor gegevensbescherming. Wij mogen alleen informatie over u doorgeven als dit wettelijk verplicht is, als u toestemming heeft gegeven en/of als wij gegevensverwerkers opdracht hebben gegeven om dit te doen.

5. Worden de gegevens doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie?
Gegevens worden alleen doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen) als dit wettelijk verplicht is voor de uitvoering van de orders van de klant (bijv. fiscale rapportageverplichtingen), als u ons uw toestemming heeft gegeven of als het deel uitmaakt van een in opdracht gegeven gegevensverwerking. Als er in het derde land gebruik wordt gemaakt van dienstverleners, zijn zij verplicht om, naast de schriftelijke instructies, het niveau van gegevensbescherming in Europa na te leven door middel van de standaardcontractclausules van de EU.

6 Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?
Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het onderhouden van de contractuele relatie. Indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden zij regelmatig gewist, tenzij de tijdelijke verdere verwerking ervan noodzakelijk is voor de volgende doeleinden: het nakomen van de opslagtermijnen in het kader van het handels- en belastingrecht

7. Welke rechten op het gebied van gegevensbescherming heb ik?
Elke betrokkene heeft het recht van toegang krachtens artikel 15 DSGVO, het recht van rectificatie krachtens artikel 16 DSGVO, het recht van verwijdering krachtens artikel 17 DSGVO, het recht om de verwerking te beperken krachtens artikel 18 DSGVO, het recht van bezwaar krachtens artikel 21 DSGVO en het recht van gegevensoverdracht krachtens artikel 20 DSGVO. Met betrekking tot het recht op informatie en het recht op verwijdering zijn de beperkingen van de artikelen 34 en 35 van de BDSG van toepassing. Daarnaast is er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 DSGVO in samenhang met afdeling 19 BDSG). U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor de intrekking van de toestemmingsverklaringen die ons vóór de inwerkingtreding van de basisverordening inzake gegevensbescherming, d.w.z. vóór 25 mei 2018, werden verstrekt. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen effectief is voor de toekomst. Verwerkingsoperaties die voor de herroeping plaatsvonden, worden hierdoor niet beïnvloed.

Recht op informatie, blokkering en verwijdering: Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om informatie van ons te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen onder ons contactadres in het impressum, op voorwaarde dat de gegevens niet hoeven te worden bewaard om te voldoen aan andere wettelijke vereisten.

Recht op gegevensoverdracht: U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u verzoekt om directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar per geval: U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1 e DSGVO (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1 f DSGVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) op u van toepassing is.
Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Het bezwaar kan zonder enige formaliteit worden gemaakt.

8. Is er een verplichting voor mij om gegevens te verstrekken?
In het kader van onze zakelijke relatie met de rechtspersoon die u tegenover ons vertegenwoordigt, dient u ons de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het begin en de uitvoering van de bijbehorende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen zakelijke transacties regelmatig onmogelijk worden.


Verzameling van gegevens op onze website

Met de volgende informatie willen wij u informeren over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt.
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door Tradelogic GmbH.  Onze contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Serverlogboekgegevens

Persoonlijke gegevens worden altijd automatisch verzameld op het internet bij het bezoeken van websites door een webserver van waaruit de inhoud van een website wordt opgehaald. Deze gegevens worden automatisch verzonden door uw browser en worden serverlogbestanden genoemd. Ze zijn nodig om de technische werking van de server te garanderen. De volgende gegevens worden doorgegeven

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL (het internetadres vanwaar bezoekers naar de huidige webpagina zijn gekomen)
  • Gastheernaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres van de computer

In het geval van onze homepage worden deze gegevens door onze provider verzameld, maar niet aan ons doorgegeven.
We voegen deze gegevens niet samen met andere gegevensbronnen. De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contactformulier of e-mail

Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens aan ons worden doorgegeven door deze gegevens actief aan ons door te geven, bijv.
met behulp van een contactformulier of
stuur ons een e-mail.


Als u ons een contactformulier stuurt (momenteel gebruiken wij geen contactformulieren op onze homepage) of vragen per e-mail, dan worden uw gegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevulde of per e-mail verzonden gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, komt te vervallen (bijv. na verwerking van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.


Cookies en analysetools van derden

Veel internetsites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. Dit maakt uw computer (en u als gebruiker, indien van toepassing) uniek identificeerbaar met de webserver of serviceprovider.  
Cookies kunnen technisch worden gebruikt om een website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken, aangezien de instellingen van de gebruiker op een pagina kunnen worden hersteld door de gebruiker te herkennen.  Dergelijke cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek aan een websetie.

Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert en Sia kan identificeren als een gebruiker over de grenzen van verschillende websites heen. Dergelijke cookies worden bijvoorbeeld ingesteld door sociale netwerken of verkoopplatformen en kunnen worden gebruikt om uw gebruiksgedrag op het internet te analyseren (bijv. speciale interesses) om u later bijvoorbeeld gerichte reclame te sturen.

De inhoud van onze website heeft een zuiver informatief karakter. Daarom hebben we geen sessiecookies nodig en gebruiken we geen andere cookies of analysetools van derden.


Plugins en tools

Deze homepage maakt bewust geen gebruik van plug-ins en tools van derden waarmee onder bepaalde omstandigheden persoonlijke gegevens van de aanbieders kunnen worden verzameld, zoals Google Web Fonts, Google Maps, Youtube Videos, Facebook plugins etc.

Disclaimer voor hyperlinks

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor externe websites waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van alle inhoud van deze gelinkte sites. De Tradelogic GmbH & Co KG heeft hier geen invloed op en neemt deze inhoud niet over.
Een deel van de informatie en aanbiedingen waarnaar via hyperlinks wordt verwezen, wordt door derden als een onafhankelijke dienst geleverd.
Houd er rekening mee dat voor deze diensten en aanbiedingen de bepalingen en voorwaarden van de respectievelijke derde partijen van toepassing zijn en dat de verwijzingen naar hun websites niet gekoppeld zijn aan aanbevelingen of garanties.
Tradelogic GmbH & Co KG is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van deze derden. Zulke aanbieders zijn geen plaatsvervangende agenten van ons bedrijf.
Voor het gebruik van teksten, tekstdelen of afbeeldingen van onze websites is - ook gedeeltelijk - voorafgaande schriftelijke toestemming van ons nodig.

Het merk Tradelogic

Duits merk

Het merk Tradelogic is sinds 1999 bij het Duitse Merken- en Octrooibureau geregistreerd en omvat waren en diensten in de merkklassen 09,35,38 en 42, waarvan wij in het kader van onze bedrijfsdoelstellingen de bescherming volledig claimen.
Dit geldt met name - maar niet uitsluitend - voor de volgende goederen en diensten:

Wetenschappelijke, nautische, landmeetkundige, elektrische (voor zover opgenomen in klasse 9), fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, signaal-, controle-, reddings- en onderwijsapparatuur en -instrumenten, reclame, bedrijfsbeheer, bedrijfsadministratie, kantoorwerk, telecommunicatie, het bijwerken van computersoftware, het maken van vertalingen. Biologisch onderzoek, ontwerp van computersoftware, diensten van een chemicus, diensten van een chemisch laboratorium, het uitvoeren van analyses, het maken van programma's voor gegevensverwerking, het voeren van correspondentie, commercieel overleg, fysiek onderzoek, technische projectplanning, beheer van expositieruimtes en beheer van onroerend goed.
 

EU-merk

 
 
Sinds juni 2020 is de term "Tradelogic" als merk geregistreerd onder registratienummer 018211601 in het register van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en geniet hij bescherming als EU-merk in de volgende klassen

 
 
35 (bv. diensten in verband met het beheer en de exploitatie van commerciële en industriële ondernemingen),
 
41 (bv. onderwijs- en amusementsdiensten),
 
42 (bv. wetenschappelijke en technologische diensten en onderzoek, met inbegrip van de ontwikkeling van hardware en software) en
 
45 (bv. juridische, sociale en persoonlijke diensten).

 
 
De merkbescherming voor deze klassen strekt zich uit tot alle lidstaten van de Europese Unie en wordt door ons voor alle klassen volledig geclaimd.Tradelogic GmbH & Co.KG
Diepenheimstr. 17
D-48624 Schöppingen
+49 2555 99 70 812
Terug naar de inhoud